Home » Frisia » Rink van der Velde

Rink van der Velde

Biography

Rink van der Velde was born in 1932 in Ealsum. His father was a police officer. After high school, he worked for a while as a farm labourer in France. After military service, he became a journalist, working on various Frisian papers for his entire professional life. He started writing short stories but moved onto novels, many with a World War II setting, all written in Frisian, though many were translated into Dutch. He died in 2001.

Other links

Rink van der Velde (in Dutch)
Rink van der Velde (in Dutch)
Rink van der Velde (in Dutch)

Bibliography

1960 De kleine kolonie (novel)
1962 Joun healwei tolven (novel)
1963 Forliezers (novel)
1965 Beafeart nei Saint-Martin (novel)
1966 De Fûke (The Trap) (novel)
1967 Geiten, Griken en gekken (novel)
1968 Rjochtdei (novel)
1969 Chamsyn (novel)
1971 Foroaring fan lucht (novel)
1971 Ien foar ‘t ôfwennen (stories)
1973 Bokwerd Vooruit (stories)
1974 Stjerrende wier, heite (stories)
1975 Durk Snoad (drama)
1975 Kruidenbitter: Kroegverhalen uit Friesland (stories)
1975 Pake Sytse (novel)
1977 Bokwerd omhoog! (stories)
1977 De Fûke (drama)
1978 De houn sil om jim bylje ) (novel)
1979 Bokwerd for ever (stories)
1980 It is myn sizzen net (stories)
1981 De Heidenen (novel)
1981 Om utens-omnibus: Jûn healwei tolven; Geiten, Griken en gekken; Chamsyn (novel)
1982 B.V. De Ruskepôlle (drama)
1982 De Ofrekken (novel)
1982 Foekje (novel)
1983 Bokwert 1 (stories)
1983 Ut it singeliere libben fan Durk Snoad (drama)
1985 Bearenburger ferhalen/Berenburgse vertellingen (stories)
1985 De lange jacht (novel)
1987 De bêste fryske ferhalen (stories)
1987 De histoarje fan kammeraet Hollanski (novel)
1988 Bloemlezen in Bokwerd (stories)
1989 Jan Hut (novel)
1991 De nacht fan Belse Madam (novel)
1992 Minsken is raar guod (stories)
1993 Gjin lintsje foar Homme Veldstra (novel)
1993 Rjochtdei op ‘e skieding (novel)
1994 No sà (stories)
1995 In fin mear as in bears (novel)
1997 Sa wie ‘t sawat (stories)
1998 Smoarge grûn (novel)
1999 Hepke (novel)
2000 Alde Maaie (novel)
2001 It guozzeroer (novel)
2007 De Kroechferhalen (stories)
2008 Bokwerd totaal (stories)