Home » Russia

Russia

Authors

Aksyonov, Aleshkovsky, Artsybashev, Bely, Bitov, Buida, Bulgakov, Bykov, Chayanov, Chizhova, Eliseev, Erofeev, Felsen, Furmanov, Gazdanov, Girshovich, Golovanov, Gorbunova, Grigorenko, Grossman, Ilf and Petrov, Kashin, Kataev, Krzhizhanovsky, Kuprin, Kuznetsov, Lebedev, Leonov, Lipskerov, Mamleyev, Odoevtseva, Olesha, Otroshenko, Pasternak, Paustovsky, PelevinPetrushevskaya, Pilnyak, Platonov, Poplavsky, Prilepin, Sharov, Shishkin, Shishkov, Sholokhov, Slavnikova, Sokolov, Sologub, Sorokin, Stepanova, Tsypkin, Ulitskaya, Vladimov, Vodolazkin, Voinovich, Yakhina, Zamyatin

Other links

10 Best Russian Novels
Russian Literature
Russia> Literature
Russian literature
112 Russian writers ranging from great, to absolutely freaking great
Best 100 Novels of the XXIst Century: Pt2 – Contemporary Russian Novels
Modern Russian Writers (including a list of The Top 20 Modern Russian Writers))
The Moscow Writers (note that the opening page is in English but most of the rest is in Russian)
112 Russian writers ranging from great, to absolutely freaking great
The best contemporary young Russian writers
10 most important Russian books of the 2010s
How much do we know about contemporary Russian writers?
5 Modern Authors Who are Keeping Russia’s Rich Literary Pedigree Alive
100 masterpieces of Russian literature you should read
Russian Science Fiction
Russian Gay Literature
Russian Literature (Jewish)
Jewish literature and the Soviet Union (Jewish)
100 главных книг постсоветского времени [00 main books of the post-Soviet era] (in Russian)
Главные произведения русской литературы, выбранные экспертами «Полки» [The main works of Russian literature, selected by the experts of Polka] (in Russian)
Женский канон [The Female Canon] (in Russian)
100 главных русских книг XXI века [100 Important Russian Books of the 21st Century] (in Russian)СПИСКИ[Lists] (recommanded Russian novels by period) (in Russian)